Internetový obchod
Novinka: Kniha Podnikanie cez internet II + CD s internetovým obchodom MiBe ESHOP v hodnote 333 EUR ZADARMO. Cena knihy 25 EUR s DPH! Objednávky:www.podnikaniecezinternet.sk
Katalóg firiem a obchodov, biznis portál, dopyty, ponuky
123biznis.sk
Dnes je 19.02.2018, meniny má Vlasta. Zajtra Lívia.

Home   Katalóg firiem   Firmy A-Z   Katalóg obchodov   Slovníky
Hľadať text:   Mesto:
Rozšírené vyhľadávanie

Záväzné pravidlá používania portálu etlas.sk a ďalších portálov skupiny etlas.sk

Etlas.sk:
Užívateľ vyplnením registračného formulára a zaškrtnutím súhlasu je užívateľ povinný riadiť sa podľa nasledovných pravidiel.

123biznis.sk:
Užívateľ vyplnením inzertného formulára a zaškrtnutím súhlasu je užívateľ povinný riadiť sa podľa nasledovných pravidiel.

Súhlasom s týmito podmienkami potvrdzujete, že ste bol s týmito podmienkami oboznámený a akceptujete ich v plnom rozsahu.


Všeobecné ustanovenia:

Spoločnosť Bc.Milan Bednár – MiBe (ďalej len MiBe), so sídlom Aténska 24, 040 13 Košice, IČO:41428226, spoločnosť zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v Košiciach, č.820-55996 , prevádzkovateľ internetového portálu www.etlas.sk a ďalších pridružných portálov (www.123biznis.sk), je oprávnený poskytovať reklamné služby na týchto portáloch. Firemné profily v rozsahu podľa aktuálnej ponuky sú formou reklamy na www.etlas.sk („Katalóg“).
Dopyty, ponuky sú vkladané formou inzerátov na stránke www.123biznis.sk
Užívateľ je fyzická - SZČO alebo právnická osoba, sprostredkovateľská agentúra, ktorá objednáva reklamu.

Portál nie je určený pre fyzické osoby nepodnikateľov a nepodlieha tak registrácii na úrade pre ochranu osobných údajov.
Prevádzkovateľ neručí za obsah a pravdivosť informácii, ktoré sú zverejnene užívateľmi portálu.
Prevádzkovateľ nie je povinný kontrolovať ponúkaný tovar / služby, ktoré užívateľ ponúka, alebo dopytuje.
Je zakázané propagovať : drogy, zbrane, pornografický a iný tovar, ktorého predaj je zakázaný platnými zákonmi Slovenskej republiky.
Objednávanie služieb sa realizuje vyplnením príslušného formulára v elektronickej forme. Zmluva o objednaní je uzatvorená, ak Užívateľ vyplní a záväzne potvrdí Formulár. Predmetom Objednávky je v rozsahu presne špecifikovanom v príslušnom Formulári.

Užívateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s aktuálnou ponukou a cenou služieb firmou Milan Bednár – MiBe.

Všeobecné pravidlá pre popisné texty:

MiBe si vyhradzuje právo texty uvedené v rámci služieb odmietnuť a od Zmluvy odstúpiť, ak:

• sú v rozpore so zákonmi SR
• nie sú v súlade s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok alebo práva tretích osôb
• svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedajú záujmom prevádzkovateľa
• obsahujú vulgarizmy, alebo výroky porušujúce ľudské práva a práva menšín
• obsahujú kľúčové slová – nie zmyselné vety

V prípade textov, ktoré nezodpovedajú týmto kritériám formulára si MiBe vyhradzuje právo ich úpravy bez povinnosti refundácie.

Užívateľ zodpovedá za obsahovú stránku služieb objednaného a zverejneného na stránkach etlas.sk MiBe nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú Užívateľovi v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany MiBe z dôvodov uvedených v týchto
Záväzných pravidlách.

V prípade nepravdivosti údajov poskytnutých Užívateľom Užívateľ zodpovedá spoločnosti MiBe ako aj tretím osobám za všetky právne následky vyplývajúce z poskytnutia nepravdivých údajov.


Názov firmy:

• všeobecne známy názov, pod ktorým vystupuje firma navonok

Špekulatívne názvy budú zamietnuté, preto nie je vhodné vpisovať znaky, čísla, symboly, ktoré nie sú dokázateľne súčasťou názvu firmy


Charakteristika spoločnosti:

• stručne a výstižne popíšte, čím sa vaša firma zaoberá
• popis tvoria zmysluplné vety, nie vymenovaný sortiment v podobe kľúčových slov.
• popis musí byť zrozumiteľný - ak nemáte stránku, je to jediná informácia, ktorú návštevník katalógu o vašej firme má.

Internetové obchody vo výstavbe
V prípade, že pri vypĺňaní uvediete url adresu, ktorá je vo výstavbe, resp. inak nefunkčná, váš odkaz bude uvádzaný bez odkazu na túto www stránku.

Firma MiBe si vyhradzuje právo zasielať informačné e-mailové správy o novinkách a akciách
Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať v časti „Nastavenia“ po prihlásení užívateľa, alebo iným spôsobom prostredníctvom kontaktných údajov.

Zodpovednosť za škody

Spoločnosť neručí za nepretržitú prevádzku portálu, za dostupnosť svojich služieb a ich bezchybnosť.
Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku porúch siete, technických problémov a porúch, synchronizáciou času na portály.
Spoločnosť nezodpovedá za ušli zisk, alebo iné nepriame škody.
Užívateľ sa nemôže domáhať náhrady škody z obchodu z dôvodov na strane spoločnosti.

Ceny a poplatky za služby

Poplatky súvisiace s používaním portálov skupiny etlas.sk sú bezplatné.
Za bezplatné služby sa považuje založenie firemného profilu, vkladanie dopytov a ponúk.
Spoplatnené sú rôzne reklamné služby, uprednostnené výpysi a iné dohodnuté služby.


Ochrana údajov:

Pri procese registrácie dochádza k uchovávaniu registračných informácií o užívateľoch. Informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Na ochranu údajov je kladený vysoký dôraz. Užívateľ týmto dáva súhlas na spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov, v rozsahu v súlade s platnými právnymi predpismi, podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Súhlasom s týmito Záväznými pravidlami užívateľ potvrdzuje, že bol s týmito pravidlami oboznámený a akceptuje ich v plnom rozsahu. Spoločnosť MiBe si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto pravidlá, pričom na platne uzatvorený právny vzťah medzi firmou MiBe a užívateľom sa vzťahujú vždy aktuálne pravidlá.
Tieto pravidlá sú platné od 10.10.2008.

Aktualizácia:31.7.2013
- obchodné meno a sídlo
- zákon o ochrane osobných údajov 122/2013
 
© etlas.sk 2015
Podmienky | Kontakt | O Etlas.sk     | 
MiBe.sk |  Internetový obchod |  Podnikaniecezinternet.sk |  Parlamentné voľby 2016 |  Kandidát na poslanca |  Šperky, Swarovski |